4-1/2013.                                                  Melléklet:    1 db befizetési lap

 

 

T a g s á g i     t á j é k o z t a t ó

2013.  november

 

Kedves  Tagunk,  Tisztelt  Érdeklődő!

 

 

    Még néhány hét és újabb év telik el az életünkből. Nem volt könnyű, de ha alaposan visszanézünk az elmúlt évekre, akkor egyikre sem mondhatjuk azt, hogy nagyjából megfelelt a várakozásainknak.

Az utóbbi hónapokban az országos szövetségünk (MEOSZ) irányításával a tagegye­süle­tek folyamatos küz­delmei picinyke javulást hoztak – reménykedjünk, hogy ez további könnyítéseket hoz a választási évet követően is.

 

    Néhány szó az idei lényeges változásokról:

1.  Csaknem teljesen megváltozott a rokkantsági ellátás rendszere – pl. rokkantsági
    nyugdíj
helyett ma már rokkantsági ellátás van – (a más szavak más tartalmat
    rejtenek magukban!).

2. A súlyosan mozgáskorlátozotti állapot iga­zolását, amely a parkolási engedély ki­-
     vál­tásához
, a gépjárműszerzési támogatás igényléséhez, a gépjármű-súlyadó ked­­­-
     vezmény kéréséhez szükséges, ma már a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
     Hivatal végzi el a vizsgálatot.

3. 2011. év nyara óta bizonyára sokan érzékelték, hogy megváltozott a gépjármű-
     szerzési
támogatás is. A kérelem benyújtása előtt tudni kell, hogy a korábbi
     jövedelemhatár teljesen megszűnt; Az elosztás során előnyben részesül az a­
    súlyo­san mozgáskorlátozott igénylő, aki
kereső tevékenységet folytat, tanulói,
    képzési jogviszonyban áll; 14 éven aluli  gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
    honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyosan
     mozgáskorlátozottá. Más igényjogosult csak akkor részesülhet támogatásban, ha
     az előbb írtak mindegyike  kielégítést nyert és még van elosztható utalvány. 

     Új autóként csak Suzuki Swift némely tipusa vásárolható, amelyhez 900 ezer Ft a
     támogatás
és ugyanilyen összegű ún. flottakedvezmény is jár; a használt
     személyautó bármilyen típusú, de csak 5 évesnél fiatalabb lehet és a támogatás
     összege csak 600 ezer Ft. Mindezek kedvező hatását árnyékolják a kötelezően
     igénybe
veendő banki feltételek. Az elkövetkezendő évek döntik majd el, hogy
     ezen változások a sorstársaink zömének jók-e vagy sem.

     A jövő évre szóló kérelmeket legkésőbb 2013. március 31. és szeptember 30.
     napjáig
kell benyújtani a lakóhely szerinti Kormányhivatalba.

     A Vas Megyei Kormányhivatal támogatást elosztó bizottsága egyik tagját to-
     ­vábbra
is az Egyesületünk adja.

4. A legsúlyosabb önellátási gondokkal küzdő sorstársaink által kérelmezhető, havi
     ellátást
jelentő fogyatékossági támogatást a Kormány 4 év után a nyáron mini-
     mális összeggel ugyan, de emelte.

     Ajánljuk,kísérje fi­­gyelemmel az orszá­gos szövetségünk (MEOSZ)www.meosz.hu
     honlapját, vagy ér­dek­lődjön az egyesületi irodában, mert több jogszabály máról
     holnapra mó­­dosul és a változásokról terjedelmi korlátok miatt csak röviden
     tudunk írni.

5. Az Országgyűlés még 1998. évben létrehozta az Országos Fogyatékosügyi Taná-
    ­csot
(OFT), hogy a fogyatékosokat érintő jogszabályok megalkotása folyamán
    elő­­­­­­ze­­te­sen véleményt nyilváníthasson a tervezett intézkedésekről, azok várható
    hatásairól. Az OFT összehívása több, mint egy éve nem történt meg, de ezen a
    téren is kedvező változás várható; remélhetőleg  a Vas megyei hasonló testület
    esetében szintúgy.

 

    Pontosan az Egyesületünk megalakulásának 36. évfordulóján elhunyt Takács Miklós az Egyesületünk legelső elnöke. Emlékét kegyelettel őrizzük!

 

    Néhány sorstársunk felteszi a kérdést: Miért érdemes az Egyesületünk tagjává válni, tagjának maradni? Azért, hogy a hasonló gondokkal élő emberek közös­ségéhez tar­tozzon, mindenféle kisebbrendűségi érzéstől mentesen tudja megosztani az örömét, bánatát velük, a problémás élethelyzetére tanácsot kapjon és másoknak adni tudjon. Ha valakiben megerősödik az a szándék, hogy kilép az Egyesületből, az elsősorban a sorstársainak és önmagának tesz keresztbe, viszont azokat megerősíti a tévképze­tükben, akik az országunk gondjai egyrészéért a rokkantakat tartják hibásnak.

Aggódunk a fogyatékos fiatalok jövőbeli életkörülményeiért, különösen az olyan élethelyzetekben, amikor nem számíthatnak szülői, rokoni, baráti segítségre.

 

    Mindezek okán – a már kiharcolt jogaink, az érdekeink védelme miatt – igen-igen fontos, hogy összefogjunk a sorsunk jobbításáért, a jövőre fennállásának 37. évébe lépő Egyesületünk megóvásáért.

A közös erőfeszítés megmutatkozhat abban, hogy önkéntes munkát, tisztséget válla­lunk az Egyesületünkben, de ha erre objektív okok miatt nincs lehetőségünk, akkor legalább a tagdíj rendszeres fizetésével, adománnyal segíthetjük az érdekünkben fo­lyó tevékenység végzését.

 

    A központi egyesületi iroda (Szombathely, Szelestey L.u.42.) nyitvatartását kényte­lenek vagyunk továbbra is a következő napokra  szűkíteni: hétfőn 10–15 óra, szerdán 12.30–17 óra és pénteken 12.30–16 óra, de mindenkor rugalmasan alkalmazkodunk a tagság igé­nyeihez (ezért célszerű, ha az eljövetele előtti napon telefonál).

 

    Szeretnénk újabb programokat indítani, amihez várjuk a javaslatokat. Jövő év április vagy május havában például tavaszváró néven rendezvényt lenne jó tartanunk. Ezért kérjük, hogy érdeklődjön majd a csoportja vezetőjénél, illetve figyeljen az e-mail üzeneteire.

 

    Nehéz hónapokra, talán évekre számíthatunk.  Igen fontos, hogy most mindenki tü­relmesen, egymást segítve nézzen a jövőbe El kell fogadnunk, hogy a minket kö­rülvevő világ állandóan változik, már nem kapunk, nem várhatunk el folyamatos törődést.  Az Egyesületünknél is nagyrészt a saját lábunkra kell állnunk, hogy életben maradhassunk, hogy a jövőben is működhessünk, hogy továbbra is minden sorstár­sunk, Ön is, Kedves Tagunk tudjon a gondjával ho­vá fordulni jó tanácsért, segítsé­gért és szervezetten tudjuk a szavunkat hallatni – ebben nélkülöz­hetetlen sze­repe van a tagdíjnak, ugyanis egyre kevesebb adományra számíthatunk.

Kérjük, hogy a 2014. évi tagdíjat – a mellékelt befizetési lapon – mielőbb  befizetni szí­­veskedjék. Köszönjük! Az éves tagdíj összege 2005. év óta változatlanul 1200 Ft/év. A befizetési lap közle­mény rovatába szíveskedjék beírni, hogy a tagdíj – elmaradás esetén – melyik évre vonatkozik.

Köszönjük azon tagjaink segítségét, akik a tagdíjat tavaly és idén már befizették.

 

    Az esetleges tagdíj elmaradását is szíveskedjék rendezni, mert az egyesületi szolgál­­tatások csak érvényes tagsági igazolvánnyal vehetők igénybe, továbbá más szolgáltatók (pl. biztosítók) is érvényes tagsághoz kötik a kedvezményeik igény­bevételének lehetőségét.

Ha már befizette a tagdíját, akkor a kérésünket tekintse tárgytalannak!

 

    Kérjük arra is, rendelkezzen úgy és buzdítsa erre a rokoni, baráti, ismerősi körét is, hogy a NAV (régi nevén APEH) a személyi jövedelemadója 1 %-át a köz­hasznúnak minősülő Egye­sületünknek utalja.

 

    Az Egyesületünk immár több éve elérhető a mozgvasegy@t-online.hu elektro­nikus (e-mail) címen is. Kérjük – ha eddig nem tette meg –, az e-mail címét az egye­sületi irodával közölni szíveskedjék; mert a legújabb információkat a leggyor­sabban és a legolcsóbban csak így tudjuk Önhöz eljuttatni.

Hiábavalóvá teszi a munkánkat, ha az egyesületi e-mail visszaérkezik a tagunk e-mail címének változása okán.

 

    Az Ifjúsági Klubunkba jelentkezni lehet Berki Viktória klubvezetőnél a berkiviki88@gmail.com e-mail címen vagy az egyesületi irodában.

 

    Szeretettel várjuk – életkortól függetlenül – a tagjainkat minden hónap első pén­tekjén 15 órától kötetlen, vidám beszélgetésre, „batyus” találkozóra az egyesületi központban.

 

    Tisztségviselőnk az egyesületi helyi csopor­tok és a központ fogadási idejében, illetve az egyesületi e-mail címen állnak nagy élettapasztalatukkal a rendelkezésükre.

 

    A Celldömölki Helyi Csoport tájékoztatja tagjait, december 13.-án (pénteken) 15 órai kezdettel a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár (Celldömölk, dr. Géfin L. tér 1.) galériáján tartja a karácsony és újév köszöntő rendezvényét. A zenés vacsora költsége egyezer Ft. A helyszín tökéle­tesen akadálymentes! Jelentkezni a csoporttitkárnál lehet ( 95/423-147).

Az ott élő tagjainknak Holpert Jenőné csoporttitkár és az aktivisták jó közösségi életet teremtettek. Igényesen megrendezett és sikeres művészeti napot tartottak 80 fellépő részvételével jú­niusban. A balatonfűzfői fesztiválról díjat hoztak.

A Celldömölk, Hámán K. u. 2. alatti helyiségükben minden hétfőn 14–16 óra között kézimunka szakkörre várják az érdeklődőket.

 

    Egyesületünk Sárvári Helyi Csoportja a sárvári Várban lévő Művelődési Köz­­pontban, az ottani könyvtárban (Várkerület 1.) tartja a fogadó órákat, viszont az ösz­sze­jö­­veteleit a Vár nagytermében rendezi, amelyre sz­­ere­tettel várjuk. A karácsonyi ünnepségüket is ott tartják december 12.-én (csütörtökön) 15 órai kezdettel. A csoport tit­ká­­ra  Elek László nagysimonyi tagunk (95/440-352; e-mail: eleklaci49@
freemail.hu
). Ötletes kezdeményezésük, hogy a működési terüle­tükön havonta más-más települést keresnek fel és ismerkednek meg nevezetes­ségeivel és bizony ilyenkor derül ki, hogy mennyire nem ismerjük a szűkebb környezetünk érdekességeit, értékeit.

 

    A Körmendi Helyi Csoport rendszeres összejövetelt és fogadóórát tart minden hó­nap első szerdáján 17 órától, ahol a tagjaink személyesen is elmondhatják gond­jaikat, ta­ná­csot kérhetnek. Racker Mátyásné (Zsuzsa) csoporttitkár elérhetőségei: 94/ 420-101; 06-20/264-91-88; e-mail: racker54@freemail.hu

A karácsonyi ünnepségük helyéről és idejéről külön értesítik a tagjaikat, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

Rendezvényeik: szeptemberben hangulatos autóbuszos kirándulásuk volt Vasvárra, rendsze­resen tar­tanak húsvéti ünnepséget is.

 

    Varga Gábor a Szentgotthárdi Helyi Csoport vezetője minden hónap első csütör­tökjén 15–17 óra között Szentgotthárd, Deák F. u. 15. alatt fogadóórát tart.

 

     A Szombathelyi Helyi Csoport Oláh Jánosné alelnök szervezésében, továbbá Biczó Jánosné és Szabó Józsefné csoporttagok segítő közreműködésével november 23.-án jól sikerült disznótoros vacsorát szervezett a lukácsházi Biotájházban. A rendezvényen más csoportokból is többen vettek részt.

 

Az Egyesület Ifjúsági Klubjának ez évi tevékenységéről:

 

     A programok egyrészét egyesületi támogatásból valósítottuk meg. Januártól lehető­ségünk volt részt venni ingyenesen jógafoglalkozásokon, egészen nyárig a szom­bathelyi Esélyek Házában. A mozgássérültek Vasakarat SC-vel együttműködve sportoltunk is, folyamatos programunk volt a bocca.

Tavasszal a Step and Roll Duo  kerekesszékes kombi táncegyüttes kápráztatott el minket egy színvonalas műsorral.

A fiatalok közül többen is részt vettünk a Divatbemutató Kicsit Másképp elnevezésű rendezvényen melynek a szombathelyi Tóvendéglő adott otthont. Neves butikok ruhakollekcióit mutatták be a különböző fogyatékossággal élő emberek ezen az estén. A rendezvény a fogyatékkal élők társadalomba való integrációját volt hivatott elősegíteni.

Májusban ellátogattunk a gyöngyösfalui Holdfényliget kalandparkba is, ahol felavattak két kötél­pályát mozgáskorlátozottak részére. Az avató után lehetőségünk volt kipróbálni az erdei drótkötélpályákat, ami miden résztvevő számára nagy élmény volt.

Az ifjúsági csoportból többen is részt vettek a győri Regionális Meri Sportnapon ahol rengeteg féle sportot próbálhattak ki az érdeklődők, a rendezvény egyik fő célja az volt, hogy megismertesse az ép emberekkel a mozgáskorlátozottak által is űzhető sportokat.

A fiatalokkal ellátogattunk budapesti Tropicariumba és az Állatkertbe. Szeptember lévén az idő is kegyes volt hozzánk.

                                                    Berki Viktória az ifjúsági csoport vezetője

 

    Fekete Árpád tagunk október 23. alkalmából vehette át a Vas Megye Batthyány-Strattmann László Díjat. Gratulálunk!

 

    Az előbbiekben felsorolt és a helyszűke miatt név szerint meg nem említett tag­jaink is megbecsülésre és tiszteletre érdemesek, hiszen a saját rokkantságuk mellett önkén­tesen javítják, elősegítik a többiek hangulatosabb életét.

 

    Sok tagunk él magányosan, sőt családban élve is érezheti magát egyedül. Előzzék meg ezt a rossz érzést! Ápolják a személyes, a rokoni kapcsolataikat, legyen minél több barátjuk, közelinek tartott ismerősük.

Ugyanis a magá­nyosság közrejátszhat szellemi és fizikai betegségek kialakulásában, ami megrövidíti az életkilátásokat.

 

    Ehhez csak azt tesszük hozzá, hogy a megyénkben egyre több az akadálymentesen kialakított, illetve azzá átalakított épület és a közlekedésünket elősegítő segédeszkö­zök sokfélesége és használhatósága, minősége is sokkal jobb, mint 20-25 évvel ezelőtt; találko­zókra alkalmas épületek és az egyesületi rendezvények lehetőséget ad­nak a magány elkerülésére. A tv, az internet csuda jó dolog, de a személyes kapcsola­tokat nem tudják helyettesíteni.

 

 I n f o r m á c i ó k:

 

    Figyelmébe ajánljuk az országos szövetségünk HUMANITÁS újságját, amely ha­von­ta jelenik meg. Érdekes írásokat közöl sorstársaink életéről, or­szágos szövet­ségünk ér­dekképviseleti tevékenységéről, a tagszervezetekben folyó mun­­káról. Bár­mely pos­tahivatalban előfizethető. Ajánljuk az előfizetését!

 

    A Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakiskola, Egységes Gyógy­pedagógia Módszertani Intézmény, Diákotthon és Kollégium, rövid néven: Mozgás­ja­vító Gyermek- és Ifjúsági Központ (1145 Budapest, Mexikói út 60.; 06-1/251-69-00, fax: 06-1/251-60-60; e-mail: mozgasjavito@mozgasjavito.hu) várja az érdek­lődőket.

 

    Az Egyesületünk együttműködési megállapodást kötött a szombathelyi

  Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárral (Antall J. tér 1.), a

  SIKER Könyvtár Alapítvánnyal (Ady E. tér 40.), továbbá a

  celldömölki Kemenesaljai Művelődési Központ és Kresznerics Ferenc Könyvtárral
    (
9500 Celldömölk, dr. Géfin L. tér 1.).

  Akadálymentesen látogatható a körmendi Faludi Ferenc Könyvtár is.

A könyvtárak nem csak könyvet, hanem hangzó és képi (pl. videó) anyagot is köl­csönöznek. Mindnyájuknak javasoljuk, hogy bátran éljenek a lehetőséggel, űzzék el az unalmat!

 

    Gyógyászati segédeszközeink lehetséges beszerzési helyei

Ø a budapesti Meyra-Ortopedia Kft., amelynek a szakműhelye 1044 Budapest, Me-
    ­gyeri
út 205. fszt. 43. alatt található (
1/230-05-93, e-mail: szerviz@meyra.hu) és

Ø a REHAB-RÁBA Kft. 9700 Szombathely, Szelestey L. u. 8-10. alatt (94/508-
    050
) alatt, ahol be lehet váltani az orvosi vényeket, különböző gyó­gyászati se-
    ­gédeszközök és műsze­rek vásárolhatók. A nyitva­tartás: hétfő – csütörtök – 9-16
30,
    pénteken
9-1430 óra kö­zött. Az üzletbe kerekesszékkel is aka­dálytalanul be lehet
    jutni
; továbbá

Ø az Ortoprofil-West Kft. 9700 Szombathely, Bocskai I. krt. 8. (az udvarban jobbra
    há­tul) alatt készít fűzőt, járógépet, különféle protéziseket (szilikonos ujj pótlást is).
   Bő­vebb tájékoztatás kap­ható a
20/349-95-49 és a 70/778-94-55 számon.
   Honlapjuk: www.ortoprofil.hu

Ø a szombathelyi medorto gyógyászati segédeszköz boltok (Király u. 33. –
  
94/312-230; Markusovszky L. u. 6. és a Kórház bejáratánál – 94/342-212 és
    94
/515-6537); honlapjuk: www.medorto.hu

 

    Egyesületünk több más cég termékeiről, a forgalmazott gyógyászati se­­gédeszkö­zeiről részletes katalógusokkal rendelkezik és tanácsot tud adni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a használtan (kéz alatt) vásárolt gyógyászati segédesz­közök esetén a vevő nem számíthat arra, hogy meghibásodásakor azt a társadalom­biztosítás terhére javíttathatja. Különösen nagy gond ez, amikor az akkumulátorokat kell cserélni.

 

    Nem minden a munka, gondolni kell az időnként szükséges környezetváltozásra, a megérdemelt pihenésre is! Üdülési lehetőséget ajánl a

––    Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete (7400 Kaposvár, Fő u. 53.,
       
82/321-942) a melegvizes gyógyfürdőjéről híres Igal községben (Re­ha­­bi­-
        litációs és Oktatási Központ 7275 Igal, Hegyi u. 7.; érdeklődni lehet Tóth
        Lajosné gondnoknál a 82/310-645, a 06-30/244-29-38 és a 06-20/439-94-56
        tele  ­fonszámokon; a

––    Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete (8900 Zalaegerszeg, Széchenyi I. tér
        5.,
92/314-276) a zalaegerszegi Gébárti tó mellett és Hévízen (ez utóbbi
        télen is használható, de évszaktól függetlenül a kerekesszékkel való használat
        szinte lehetetlen); a

––    Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete (8200 Veszprém, Budapesti u.
        16.,
88/421-486) a melegvizes gyógyfürdőjéről híres Vas megyei Borgáta
        községben; a

––    Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (3400 Mezőkövesd, Abkarovits J. tér
        1.,
49/411-346, gondnok, ügyintéző: Gáspár László  tel.: 06-70/548-15-00) a
        termálvizes Zsóry Gyógy- és Strandfürdő melletti részben akadálymentes üdü-
        ­lőjében.

 

    A felsoroltakon kívül más mozgáskorlátozotti egyesületek is kínálnak üdülési al­kalmakat. Javasoljuk, hogy érdeklődjön az egyesületi irodánkban vagy tájékozódjon a www.meosz.hu internetes honlapon.

 

    Egyesületünkkel kapcsolatos információk olvashatók az internetes honlapunkon is a www.tag.hu/vasmozgasserult címen, amelyet Mayer Miklós lukácsházi tagunk el­len­szolgáltatás nélkül, mint önkéntes segítő szerkeszt.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *

    A tagsági tájékoztatót az egyesületi iroda munkatársai és a helyi csoportok titkárai köz­reműködésével ös­szeállította és a számítógépes szövegszerkesztést végezte dr. Dalos János elnök. A postázást az egyesületi iroda munkatársai és a társa­dalmi mun­­­kát végző egyesületi tagok vé­gezték.

Egyesületünk tisztségviselői nevében is békés, családias szeretetben eltelő kará­csonyi ünnepeket és boldogabb, szerencsés Újévet kívánok Mindenkinek!

S z o m b a t h e l y,  2013. november 27.

 

F ü g g e l é k

 

    Megyénk 5 városában és a hozzájuk tartozó kistérségi településeken működik már a fogyatékos em­­­­­­bereket segítő Támogató Szol­gálat. A szol­gá­latok célja a fogyatékos személy önrendelkezésén ala­­­­­­pu­ló önálló életvitelének könnyí­té­­se, speciális se­gítségnyújtás biztosítása.

Mindegyik Szolgálat rendelkezik olyan autóval, amely a kerekesszékes embert átülés nélkül, kényel­mesen tudja szállítani. Ehhez hasonló gépkocsival rendelekezik a megyében működő falugondnoki szolgálatok többsége is.

Mindegyik szervezettel szoros együttműködést alakítottunk ki és a Szolgálatok szé­leskörű tevékeny­ségéből különösen fontosak a következők:

         személyi segítés,

         szállító szolgálat,

        információnyújtás,

         munkaerő-piaci tanácsadás,

         szabadidős programok szervezése,

         gyógyászati segédeszközök kölcsönzése.

  A személyi segítés és a szállító szolgálat díjazáshoz kötött szolgáltatások.

Javasoljuk, éljenek a lehetőséggel!!!

 

Népjóléti Szolgálat  Celldömölk

A szolgálat ellátási területe Celldömölk város és a kistérség.

Elérhetőség: 9500 Celldömölk, Szalóky u. 3. 95/525-915

                   Elektronikus cím: nepjoleti@cellkabel.hu

 

Szociális Szolgáltató és Információs Központ – Támogató Szolgálat Körmend

A szolgálat ellátási területe Körmend város és a kistérség.

Elérhetőség: 9900 Körmend, Thököly I. u. 46. 94/594-115

 

Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat Sárvár

A szolgálat ellátási területe Sárvár város és a kistérség.

Elérhetőség: 9600 Sárvár, Dózsa Gy. u. 14.  95/326-073 (fax is)

Szolgálatvezető: Rábáné Varga Anita   30/376-72-74

 

Regionális Szociális Forrásközpont Kht.-„Esély” Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata Szombathely

A szolgálat ellátási területe Szombathely város és a kistérség.

Elérhetőség: 9700 Szombathely,11-es Huszár út 116. Tel/fax: 94/511-802, 94/511-803

Szolgálatvezető: Sutáné Hoffer Helga 30/334-07-59; e-mail: helga.suta@rszfk.hu

 

Városi Gondozási Központ - Támogató Szolgálat - Szentgotthárd

A szolgálat ellátási területe Szentgotthárd város és a kistérség.

Elérhetőség: 9970 Szentgotthárd, Arany J. u. 1.

  94/554-168 és 554-169